چگونگی بازیابی کلمه عبور


جهت بازیابی کلمه عبور ، می بایست شماره موبایل ارائه شده به سازمان هنگام ثبت نام را وارد نموده و ارسال کلمه عبور را برگزینید.